KEUPAYAAN KOMUNITI ORANG ASLI SUKU KAUM SELETAR DI JOHOR BAHRU MELALUI KEUSAHAWANAN BERASASKAN PELANCONGAN

  • Rohayu Roddin Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia
  • Yusmarwati Yusof Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia
  • Marina Ibrahim Mukhtar Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia
  • Mimi Mohaffyza Mohamad Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia
  • Abdul Rasid Abdul Razzaq Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia
  • Siti ‘Afiat Jalil Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia
  • Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia

Abstract

Komuniti Orang Asli Suku Kaum Seletar Johor Bahru mempunyai pelbagai tarikan seperti biodiversiti, persekitaran, kraftangan dan kebudayaan. Terdapat lapan perkampungan yang didiami oleh suku kaum Seletar di Johor bahru dan mereka tinggal dipersisiran Selat Tebrau. Terdapat suku kaum seletar yang aktif dalam kebudayaan dan terlibat dalam eko pelancongan. Namun begitu ianya hanya melibatkan sebahagian daripada mereka dan masih ramai antara mereka dibelenggu masalah kemiskinan. Kehidupan mereka yang dikelilingi dengan pembangunan pesat Bandar Johor Bahru telah memberi tekanan kepada mereka untuk mengadaptasi perubahan yang berlaku. Himpitan pembangunan ini telah memberi kesan ekonomi kepada mereka selain sumber jaya berasaskan hidupan air terjejas. Mereka masih meneruskan kegiatan tradisi menangkap ikan secara kecil-kecilan dan kesan pembangunan tidak banyak membawa perubahan kepada komuniti mereka. Justeru kajian ini adalah penting untuk melihat keupayaan mereka dalam menerima perubahan dan meningkatkan ekonomi mereka bersesuaian dengan sumber jaya dan persekitaran yang ada. Pendekatan kualitatif melalui rekabentuk kajian kes dilaksanakan dalam komuniti ini dengan membuat temubual, pemerhatian dan  pengumpulan dokumen. Hasil dapatan menunjukkan komuniti mempunyai kelebihan dari aspek tarikan, namun ia perlu penglibatan dari pelbagai pihak dalam membantu komuniti mempromosikan tarikan mereka. Implikasi dari kajian ini diharap dapat membantu komuniti membina keupayaan diri selari dengan perubahan yang berlaku disekeliling mereka dengan menceburkan diri dalam keusahawanan berasaskan pelancongan. Selain itu, diharapkan dari kajian ini dapat membantu komuniti melestarikan ekonomi mereka dan menyesuailkan diri dengan perubahan yang berlaku sekaligus memberi sumber pendapatan baru kepada mereka.

References

Abdullah, S., & Ariffin, K. H. K. (2010). Keusahawanan Islam. Unimap.
Ármannsdóttir, A., & Neergaard, H. (2011). The Icelandic social entrepreneur: The key motivational factors pursuing social behavior. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
Bardai, B. (2000). Keusahawanan dan perniagaan. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Chua Yan Piaw. (2006). Kaedah Penyelidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.
Colbourne, R. (2017). An understanding of Native American entrepreneurship. Small Enterprise Research, 24(1), 49-61.
Ghazalan, M. S., Samad, N. A., Ab Halim, F., Hamidon, N. I., & Hariri, T. I. A. A. (2018). Level Readiness Participant Of Lifelong Learning (LLL) Program Venture Into Entrepreneurship. In MATEC Web of Conferences (Vol. 150, p. 05029). EDP Sciences.
Hasan M. N., Abd. Rahim M. N., Katiman R., Esah M., Zaini S. (2017). Mengapa kami jadi begini? Konflik masyarakat Orang Seletar dan Pembangunan Iskandar, Johor Bahru, Malaysia. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 5 issue 2 (59 - 69)
Hassan, D. D. Z. B. A. (2007). Isu Dan Strategi Ke Arah Pembangunan Modal Insan Sektor Pengajian Tinggi Bertaraf Dunia. Jurnal Pengurusan, 23.
Hoe, K. C., & Wahab, H. A. (2017). Pengetahuan masyarakat Iban tentang program pembasmian kemiskinan yang dilaksanakan di Daerah Song, Sarawak (Local knowledge of poverty eradication programmes in Malaysia: The case of the Iban community in the District of Song, Sarawak). Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 10(1).
Ibrahim, J. A., & Ahmad, M. Z. (2012). Perancangan dan pembangunan pelancongan. UUM Press.
Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia. (2015a). Portal Rasmi Jabatan Kemajuan Orang Asli. Dicapai 20 Disember, 2015, dari http://www.jakoa.gov.my/.
Jabatan Perdana Menteri (2015). Laporan Tahunan.
JAKOA. (2011). Pelan Strategik Kemajuan Orang Asli: 2011-2015. Kuala Lumpur: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Orang Asli.
JAKOA. (2015b). Kenali Orang Asli. Adat Istiadat dan Asal Usul. Dicapai dari http://www.jakoa.gov.my/wp-content/uploads/2014/12/kenali_orang_asli.pdf.
JAKOA. (2016). Pelan Strategik Jabatan Kemajuan Orang Asli 2016-2020. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Orang Asli.
Kamarudin, K. H., & Ngah, I. (2007). Pembangunan Mapan Orang Asli. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW). (2016). Blueprint Transformasi Luar Bandar. Dicapai 20 Januari, 2016, dari http://www.rurallink.gov.my/.
Kerajaan Malaysia. (2010). Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK ke-10). (2010). http://www.mpc.gov.my/pemudah/wp-content/uploads/sites/21/2017/01/13-RMK10_Ucapan-oleh-YAM-PM-10-Jun-2010-BM.pdf
Khalid, M. A. (2018). Climbing the Ladder: Socioeconomic Mobility in Malaysia. Asian Economic Papers, 17(3), 1-23.
Khalil, K. (1996). Keusahawanan Sebagai Kerjaya. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Khazanah Research Institute. 2016. Climbing the Ladder: Socioeconomic Mobility in Malaysia. Kuala Lumpur: Khazanah Research Institute. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0.
Matachi, Atsushi. (2006). Capacity Building Framework (pp. 1-28). Africa: UNESCO-IICBA
Muzium Pribumi. (2007). Profil Masyarakat Pribumi Mah Meri. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium Malaysia.
Nettle, R., McKenzie, J., Coutts, J., Boehm, R., Saunders, D., Wythes, C., ... & Kelly, S. (2010). Making Capacity Building Theory Practical: The'On the Fast Track'Project. Extension Farming Systems Journal, 6(1), 73.
Nicholas, C. (2000). The Orang Asli and the Contest for Resources: Indigenous Politics, Development and Identity in Peninsular Malaysia. Copenhagen, Denmark: International Work Group for Indigenous Affairs.
Obschonka, M., Goethner, M., Silbereisen, R. K., & Cantner, U. (2012). Social identity and the transition to entrepreneurship: The role of group identification with workplace peers. Journal of Vocational Behavior, 80(1), 137-147.
Osman, M. H. M. (2007). Faktor-Faktor Yang Telah Mendorong Graduan Dan Alumni Universiti Teknologi Malaysia Menceburi Bidang Keusahawanan : Sarjana Muda. 13-17
Rahman, S. S. A., Sabri, M. F. M., & Nadzri, S. (2015). Kompetensi keusahawanan diri dalam kalangan mahasiswa yang mengambil kursus keusahawanan di universiti. In Proceeding of the 2nd International Conference on Management and Muamalah (No. 2ndICoMM).
Rashid, A.R. A. (2001). Perubahan Paradigma Nilai: Ke Arah Transformasi Sosial dan Pembentukan Malaysia Baru. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd.
Roddin, R. (2016). Transformasi dan Kejayaan Komuniti Orang Asli Mah Meri dalam Bidang Pelancongan. Tesis Doktor Falsafah Perancangan Bandar dan Wilayah. UTM
Roddin, R., Mohamad, M. M., Hariri, T. I. A. A., Mukhtar, M. I., Yusof, Y., Mohamed, A., & Bakar, F. D. A. (2018). The Process of Economic Change of Indigenous People: Orang Kuala’s Community Empowerment in Rengit, Johor. Advanced Science Letters, 24(1), 458-460.
Rosly, H. E., Junid, J., Lajin, N. F. M., & Rahim, H. L. (2015). The Relationship of Creativity and Technopreneurship Intention. International Academic research Journal of Social science, 1(1), 8-15.
S. Mahfuz,. (2018). Orang Laut Seletar Negeri Johor Tidak Lagi Bergantung Kepada Hasil Laut. Dicapai dari Berita Benar https://www.benarnews.org/malay/galeri-foto/my-ss-seletarjohor-180327-03272018173458.html pada 26 Julai 2019.
Volkmann, C., Tokarski, K., & Ernst, K. (2012). Social Entrepreneurship and Social Business. An Introduction and Discussion with Case Studies. Gabler. Wiesbaden.
Yahya, Z. (1995). Memilih Perniagaan (First Edit). Kota Bharu, Kelantan AlKafilah Enterprise.
Zaharuddin Y. (1995). Memilih Perniagaan. Kota Bharu: Al-Kafilah Enterprise
Published
2019-12-04
How to Cite
RODDIN, Rohayu et al. KEUPAYAAN KOMUNITI ORANG ASLI SUKU KAUM SELETAR DI JOHOR BAHRU MELALUI KEUSAHAWANAN BERASASKAN PELANCONGAN. International Journal of Social Science Research, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 9-22, dec. 2019. ISSN 2710-6276. Available at: <http://myjms.moe.gov.my/index.php/ijssr/article/view/7442>. Date accessed: 13 july 2020.
Section
Articles