AMALAN SIFAT AMANAH USAHAWAN BERJAYA DALAM INDUSTRI PERKHIDMATAN KATERING MAKANAN DAN MAJLIS DI MALAYSIA

  • Suhaila Nadzri Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Bangi, MALAYSIA
  • Salmy Edawaty Yaacob Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, MALAYSIA
  • Siti Syuhada Abd Rahman Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, MALAYSIA

Abstract

Dalam senario semasa, sektor perkhidmatan katering di Malaysia adalah sektor yang berkembang pesat dan dikuasai oleh usahawan Muslim. Namun terdapat banyak isu etika yang berkaitan dengan sikap tidak amanah seperti berlakunya kes-kes penipuan, ketidak jujuran, tidak menepati janji dan khianat yang dikaitkan dengan perkhidmatan katering yang dilaporkan dalam media-media elektronik dan bercetak. Justeru kajian ini dijalankan untuk meneroka amalan sifat amanah dalam kalangan usahawan-usahawan berjaya dalam sektor perkhidmatan katering di negeri Selangor. Kajian ini berbentuk kualitatif melalui temu bual separa struktur terhadap lapan orang usahawan berjaya dalam industri katering makanan dan majlis di negeri Selangor yang telah menjalankan perniagaan melebihi tempoh sekurang-kurangnya 10 tahun. Data temu bual yang telah ditranskrip dianalisa menggunakan perisian Atlas-ti-8 untuk mengeluarkan tema dan kategori-kategori yang diperlukan. Kajian mendapati usahawan-usahawan katering yang berjaya menekankan tiga elemen sifat amanah iaitu bertanggungjawab, menepati janji, dan adil. Dapatan ini menepati model Prophetic Leadership Management Wisdom (PROLM) yang diketengahkan oleh Syafii Antonio (2005). Walaubagaimanapun terdapat empat elemen amanah yang baru iaitu menjauhi riba atau rasuah, integriti, sentiasa mengingati Allah, dan menjauhi khianat yang turut diamalkan oleh usahawan-usahawan yang berjaya ini. Kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan oleh usahawan-usahawan Muslim khususnya di Malaysia untuk sentiasa mempraktiskan sifat amanah yang boleh membantu mereka lebih berjaya dan berdaya saing dalam perniagaan.

References

Al-Quran.
Abd Muin, M. A., Che Majid, M. F. & Abdullah, S. (2014). Pengurusan keusahawanan sosial Islam: Model usahawan berjaya dalam amalan nilai-nilai murni. Prosiding Seminar Penyelidikan Kebangsaan.
Afiq Mohd Shah. (2018) Pekerja Restaurant Pengotor? Utusan Malaysia. 24 Oktober 2018.
Aminuddin, Z. S., Ahmad Bustamam, U. S., Mahyuddin, M. K. & Sathiman, S. (2016). Exploring the concept of al-falah (success) in business: An insight from Muslim experts. BEST: International Journal of Management, Information Technology and Engineering. 4(8).
Azman, A. R., Mohd Dali, N. R. S., S., H., Abdullah, M., Nordin, Siti Nurulhuda Nooh, M. N., Muhammad, Izlawanie Farah, M. Y. & Abu Bakar, M. F. (2015) Konsep keusahawanan berteraskan ilmu naqli dan aqli. Prosiding International Muamalat and Entrepreneurship Conference.
A.H. Fatimah-Salwa, A. Mohamad-Azahari & A. Joni-Tamkin, B (2013a). An Empirical Evidence from Malaysia: What Makes the Muslim Enterpreneurs Succeed? International Journal of Economics and Finance. Vol. 5. No. 7;2013, ISSN 1916-971XE-ISSN 1916-9728. Diterbitkan oleh Canadian Center of Science and Education.
A.H. Fatimah-Salwa, Mohamad-Azhari, A, Joni-Tamkin, B (2013b). Success factors of Successful Microcredit Enterpreneurs; Empirical Evidence from Malaysia. International journal of Business and Social science.Vol. 4. No 5. mmay 2013.
Basmeih, Sheikh Abdullah (2010). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian Al-Qur’an (30) Juz, Mushaf Malaysia Rasm Uthmani. Diterbitkan oleh Darul Fikir dengan izin dan di bawah kawalan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Buerah Tunggak & Hussin Salamon (2011) Mengembalikan Kegemilangan Tamadun Melayu-Islam Menerusi Pemupukan Budaya Niaga Berteraskan Akhlak. Sari-International Journal of the Malay World and Civilisation.29(2) (2011):123-147
Creswell, J.W. (2005). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. London, UK: Sage.
Dede Rahmat Hidayat (2011). Pengaruh Tret Personaliti, Etika Kerja dan Sistem Nilai ke atas Kejayaan Pengusaha Kecil Di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM, Bangi
Endang S Soesilowati. (2010). Business opportunities for halal products in the global market: Muslim consumer behaviour and halal food consumption. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, Vol. 3, 151-160.
Fariza Md Sham, Salasiah Hanin Hamjah dan Mohd. Jurairi Sharifudin. (2017). Personaliti dari Perspektif al-Ghazali. Penerbit UKM Press.
Farizul Hafiz Awang. (2018). Kerani Rugi RM5000 Tawaran Pakej Perkhawinan. Berita Harian. 10 Oktober 2018.
al-Ghazali. (2000). Ihya’ Ulum al-Din. Kaherah: Dar al-Taqwa li al-Turath.
al-Ghazali. (1988). Ihya’ Ulum Al-Din. Jil 1-4. Terj. Prof. TK. H. Ismail Yaakub MA-Sh. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd
Ivan Muhammad Agung dan Desma Husni. (2016). Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jurnal Psikologi. Volume 43, No 3, 2016: 194-206
Jabatan Perangkaan Malaysia. (2018). Banci Ekonomi 2016, Statistik Jumlah Katerer Di Malaysia (tahun rujukan 2015).
Jabatan Perangkaan Malaysia. (2018). https://www.statistics.gov.my
Kalsom, A dan Mohd. Ismail, A. (2010). Compliance to Islamic marketing practices among businesses in Malaysia. Journal of Islamic Marketing. 1:3 (2010) 286-297.
Kalsom Abdul Wahab dan Ahmad Rafiki. (2014). Measuring Small Firm Enterpreneur’s Performance Based on Al-Falah. World Applied Sciences Journal. 29 (12): 1532-1539, 2014, ISSN 1818-4952, DOI: 10.5829/idosi.wasj.2014.29.12.2058
Merriam, B.S. (2001). Case Study Research in Education: Al Qualitative Approach. California: Josey-BBass Inco.
M. Fahri. (2016). Di cari, Kepimpinan Perspektif Islam. Jurnal Bestari. Universitas Muhammadiyah Malang. Ms 153-166.
Mohd Adib Abd Muin, Azizi Abu Bakar & Shuhairimi Abdullah. (2014). Model Usahawan Berjaya dalam Amalan Nilai-nilai Murni Keusahawanan Sosial Islam. Journal of Human Development and Communication. Vol 3, 2014 (129-141), UNIMAP
Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat. (2015). Nilai-nilai Penting Individu Muslim Menurut Al-Ghazali. Jurnal Islam dan Masyarakat Kotemporari. Vol 9. Januari 2015: 47-60, ISSN 2289-6325. UNISZA
Mohd Zain Mubarak, Asraf Hj Ab. Rahman & Mohd Rafi Yaacob. (2015). Elemen Kerohanian Dalam Keusahawanan Islam: Kajian terhadap Usahawan Berjaya di Negeri Kelantan. Jounal of Business and Social Development. Volume 3(1) 2015: 43-53. ISSN: 2289-2915. Penerbit UMT
Mohd Zain Mubarak. (2016). Keusahawanan Islam, Rasulullah S.A.W dan Sahabat Sebagai Ikon Usahawan Berjaya. Penerbit UMK: Universiti Malaysia Kelantan.
Mohamad, N., Ishak, M. S. & Mohd Rashid, S. (2019). Kerelevanan personaliti usahawan Islam untuk membentuk kepercayaan dalam mengukuhkan komitmen dan kesetiaan pelanggan. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 20(1).
Mohd Aris, N., Abas, S. A., Mohd Adnan, S. D., Md Nasir, M. F. & Jalani, H. (2018). Modul usahawan tani Islam. E-Journal of Islamic Thought and Understanding 1(1). doi:10.1017/CBO9781107415324.004
Mohd Zain, M., Kasma, M. H., Marwan, I., Mohd Nazri, M. & Wan Salihin, W. A. (2017). Pengaruh Ciri-ciri Kerohanian Terhadap Motivasi Usahawan. Journal of Human Development and Communication 6: 141–150.
Muhammad Syafii Antonio. (2013). Prophetic Leadership and Management Wisdom (PROLM), Kearifan Profetik Menuju Sukses dengan Seimbang secara Finansial, emosional, Sosial, Fisikal, Intelektual, dan Spiritual melalui Aplikasi Shidiqq, Amanah, Fathanah dan Tabligh. Ensiklopedia, Majelis Ulama Indonesia: Tazkia Publishing.
Norain Mod Asri, Fariza Ahmad, Wook Endut, Norlaila Abu Bakar dan Nurulhuda Md Zahir (2018). Pemintaan Institusi Terhadap Perkhidmatan Katering. Jurnal Pengguna Malaysia. JPM-Jilid-24-Jun-2015
Norain Mod Asri, Wook Endut, Salwah Bulis, Atikah Azmi. (2014). Impak Cukai dan Caj Perkhidmatan terhadap Permintaan Makanan di Restoran. Jurnal Ekonomi Malaysia. 48(1) 2014 99 - 116
Norma Yunus (2015) Persepsi Perniaga Terhadap Pengetahuan dan Amalan Etika Perniagaan di Kalangan Pengendali Makanan. Tesis Sarjana Pendidikan, UKM
Portal Hadis Universiti Teknologi Mara (UiTM).2020. https://sigir.uitm.edu.my/webhadis. Terjemahan Hadis Sunan at-Termizi: Jilid 2: Hadis No 1226.
Portal Rasmi Halal Malaysia. (2020). http://www.halal.gov.my. Senarai Syarikat yang Memiliki Sijil Halal.
Portal Rasmi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNKHEP). (2019). https://www.kpdnhep.gov.my.
Faizal, P.R.M., Ridwan, A.A.M, & Kalsom, A.W. (2013). The Enterpreneurs Charateristic from Al-Quran and Al-Hadis. International Journal of Trade, Economics and Finance. Vol. 4. August 2013
Rahman, Afzarur. (1995). Ensikklopedia Sirah, Insan Kamil. Jilid II. Terj. Norhayati Mohd. Nor et al. Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.
Rahman, Z. A. (2014). Strategi pemasaran cara Rasulullah S.A.W. Selangor: Al-Hidayah House of Publisher Sdn Bhd
Ramadani, V., Dana, L. P., Ratten, V. & Tahiri, S. (2015). The context of Islamic entrepreneurship and business: Concept, principles and perspectives. International Journal of Business and Globalisation. 15(3): 244–261. doi:10.1504/IJBG.2015.071906
Ramalinggam Rajamanickam, Thiyagu Ganesan dan Nitya Ravindran. (2012). Perspektif Global Terhadap Perlindungan Pengguna Melalui Undang-undang Keselamatan Makanan. Jurnal undang-undang dan masyarakat, penerbit UKM press. 16 JUUM. ms 43-53
Rohana Yusof. (2012). A Model of the Process of Women’s Entry into Business Ownership: A Study among Malay Businesswomen in Malaysia. Journal of Governance and Development (JGD). 13 Vol.8, 2012 (13-26)
Kayed, R.N, Hassan, M.K. (2010). Islamic Enterpreneur: A case study of Saudi Arabia. Journal of Development enterprenurship. 15:4 (2010) 379-413
Sailan, Muhamad Zan (2013) Pengurusan hotel secara Islam: kajian terhadap pengurusan makanan halal di Hotel De Palma Ampang, Selangor. Masters thesis, University of Malaya.
Sarimah Hanim Aman Shah dan Abdul Rashid Mohd Ali. (2010). Enterpreneurship. Second Edition, Penerbit Oxford Fajar Sdn Bhd.
Shuhairimi Abdullah. (2013). The characteristic of successful Enterpreneurs from Islamic Perspective. Journal of Islamic Human Advanced Research. 3 (6.6.2013). 322-345
Suhaila Nadzri dan Salmy Edawaty Yaacob. (2019). Ciri-Ciri Akhlak Usahawan Muslim Berjaya dan Hubungannya dengan Cara Pengembangan Harta serta Matlamat Hidup Menurut Perspektif Al-Qur’an. Journal of Contemporary Islamic Law, (2019) Vol. 4(1): 8-17 e-ISSN: 0127-788X
Suruhanjaya Syarikat Malaysia. (2019). Statistik Pendaftaran Perniagaan dan Syarikat bagi tahun 2016 hingga 2018.
Suruhanjaya Syarikat Malaysia. (2020). Statistik Pendaftaran Perniagaan dan Syarikat bagi tahun 2017 hingga 2019.
Tunggak, B. & Ahmed, Z. (2015). Pengaruh faktor latar belakang terhadap orientasi sikap keusahawanan dalam kalangan usahawan belia bumiputera Muslim. Jurnal Akademika 85(2): 29–43. doi:10.17576/akad-2015-8502-03
Wan Sabri Wan Hussin. (2003). Ciri-ciri Usahawan Berjaya Dari Persepktif Al-Quran. Jurnal Usuludin. Bil 18 (2003) 81-110
Yaakub, Z., Ilyana, N. & Adnan, M. (2018). Faktor-Faktor Kejayaan Usahawan Ikon Majlis Agama Islam Melaka (MAIM). Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences 11, Issue 1 (2018) 82-93. Penerbit Akademia Baru
Yahaya Ibrahim. (2014). Keusahawanan dan Daya Saing Dalam Sektor Pelancongan Pulau. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).
Published
2020-06-29
How to Cite
NADZRI, Suhaila; YAACOB, Salmy Edawaty; ABD RAHMAN, Siti Syuhada. AMALAN SIFAT AMANAH USAHAWAN BERJAYA DALAM INDUSTRI PERKHIDMATAN KATERING MAKANAN DAN MAJLIS DI MALAYSIA. International Journal of Social Science Research, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 109-130, june 2020. ISSN 2710-6276. Available at: <http://myjms.moe.gov.my/index.php/ijssr/article/view/9877>. Date accessed: 13 july 2020.
Section
Articles