Gaya Pengajaran Guru Dalam Topik Operasi Asas Matematik Bagi Murid Sekolah Rendah

  • Nuraziha Mohamad Sahran
  • Roslinda Rosli

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti gaya pengajaran guru dalam pengajaran topik operasi asas matematik sekolah rendah. Kajian yang dijalankan merupakan kajian kualitatif yang menggunakan pendekatan kajian kes ke atas sampel seorang guru sekolah rendah. Sampel dipilih secara pensampelan bertujuan. Tiga instrumen digunakan bagi memperoleh data iaitu pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen yang diadaptasi dengan menggunakan model gaya pengajaran guru daripada Grasha-Riechmann. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif berdasarkan pemerolehan kesemua data. Keputusan kajian menunjukkan guru mengamalkan gaya pengajaran pakar dalam pengajaran operasi asas matematik dan didapati lebih dominan dalam mengaplikasikannya sewaktu pengajaran berlangsung.

References

Apaydin, B. B., & Cenberci, S. (2018). Correlation Between Thinking Styles and Teaching Styles of Prospective Mathematics Teachers. World Journal of Education, 8(4), 36. https://doi.org/10.5430/wje.v8n4p36
Atasoy, E., Yangın, S., & Tolu, H. (2018). Relationship between Math Teachers’ Instructional Styles and Their Educational Philosophical Backgrounds. Journal of Education and Training Studies, 6(10), 54. https://doi.org/10.11114/jets.v6i10.3510
Emel, S. (2016). Relationship between philosophical preferences of classroom teachers and their teaching styles. Educational Research and Reviews, 11(16), 1533–1541. https://doi.org/10.5897/err2016.2787
Faizatulhaida Md Isa, A. B. (2017). Analisis Kesilapan Dalam Soalan Asas Dan Aplikasi Pengamiran Kursus Matematik Kejuruteraan 2. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 1, eiSSN 0128-2875, 198-208.
Hussin, N. (2017). Penggunaan Laman Web Sebagai Transformasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam. O-JIE: Online Journal of Islamic Education, 58-73.
Khalid, M., Akhter, M., & Hashmi, A. (2017). Teaching Styles of Secondary School English Teachers and Learning Styles of their Students and Relationship of Teaching Learning Style Match with Students’ Achievement. Bulletin of Education & Research, 39(3), 203–220. Retrieved from http://ezproxy.stir.ac.uk/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=128442107&site=ehost-live
Kul, U., & Celik, S. (2017). Exploration of Pre-service Teachers’ Beliefs in relation to Mathematics Teaching Activities in Classroom-based Setting. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 3(1), 245–257.
Kurikulum, B. P. (2015). Matematik Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Lu'luil Maknun, A. R. (2018). Telaah Kurikulum dan Sistem Pembelajaran Sekolah Dasar di Finlandia Serta Persamaan dan Perbedaannya dengan Kurikulum 2013 di Indonesia. Prosiding Seminar dan Diskusi Nasional Pendidikan Dasar 2018, 64-70.
Mohd Razak Mohd Nordin, M. A. (2015). Pendekatan Didik Hibur Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu: Tinjauan Terhadap Sikap dan Minat Murid Orang Asli di Negeri Perak. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 77-90.
Mohd Yusof Abdullah, R. T. (2017). Pengaruh Transformasi Pengajaran, Kesediaan dan Kepemimpinan Pembelajaran Pelajar Sekolah Menengah Luar Bandar di Sabah. Jurnal Kesidang Volume 2 , 96-202.
Noraini Mohamed Noh, N. A. (2017). Keberkesanan Pendekatan Flipped Class Room Dalam Pembelajaran Sains di Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia (JPSMM UPSI), 7 (2), 106-118.
Novikasari, I. (2013). Perkembangan Pendidikan Matematika Tingkat SD di Indonesia, Malaysia, dan Jepang. Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, Vol. 2, No. 2, 44-56.
Nurul Syuhada Johari, F. M. (2017). Pendekatan dan Kaedah Pengajaran Ibadah Solat Guru Pendidikan Islam Menurut Perspektif Murid. O-JIE: Onine Journal of Islamic Education, 46-53.
Rahman, S. N. (2017). Pendekatan Gamifikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Terhadap Murid Tingkatan Dua Bagi Topik Ungkapan Algebra. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
Rosnee Ahad, M. Z. (2018). Keberkesanan Penggunaan Petak Sifir dalam Penguasaan Fakta Asas Darab dalam Matematik tahun 2. Online Journal for TVET Practitioners.
Siti Zubaidah Bt Che Mohd Noor, A. R. (2015). Kreativiti Guru Dalam Meningkatkan Kefahaman Dan Penghayatan Sejarah. Proceeding: 7th International Seminar On Regional Education, 457-468.
Tobi, S. U. (2017). Kajian Kualitatif dan Analisis Temu Bual. Kuala Lumpur: Aras Publisher.
Published
2020-06-15
How to Cite
SAHRAN, Nuraziha Mohamad; ROSLI, Roslinda. Gaya Pengajaran Guru Dalam Topik Operasi Asas Matematik Bagi Murid Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 16-23, june 2020. ISSN 2682-826X. Available at: <http://myjms.moe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/9677>. Date accessed: 11 aug. 2020.
Section
Articles