Kecergasan Fizikal Dan Prestasi Akademik Murid Tahun Enam Di Wilayah Persekutuan Labuan

  • Pauline Anthony Sigar
  • Tajul Arifin Muhamad

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk melihat hubungan di antara kecergasan fizikal dengan pencapaian akademik murid sekolah rendah Tahun 6 di Wilayah Persekutuan Labuan. Kajian ini merupakan kajian kolerasi untuk melihat hubungan di antara kecergasan fizikal dengan pencapaian akademik murid yang menduduki peperiksaan UPSR berdasarkan jantina. Seramai 283 orang murid Tahun enam daripada 15 buah sekolah rendah di Bandar Labuan dipilih sebagai reponden dengan menggunakan persampelan rawak mudah. Instrumen kajian yang digunakan untuk mengutip data adalah soal selidik yang mengandungi 42 item yang terbahagi kepada tiga konstruk iaitu Bahagian A ialah maklumat diri, Bahagian B berkenaan kecergasan fizikal yang dibahagikan kepada dua komponen iaitu berlandaskan kesihatan dan lakuan motor. Bahagian C ialah prestasi akademik. Dapatan kajian menunjukkan hasil kajian kolerasi terdapat hubungan yang signifikan antara kecergasan fizikal dengan prestasi akademik r = 0.272**, p>0.01. Secara kesimpulannya, selaras dengan hasrat kerajaan dan KPM yang memberi fokus kepada kecemerlangan murid adalah amat sesuai untuk meningkatkan tahap kecergasan fizikal murid untuk dijadikan landasan ke arah melahirkan murid-murid yang cergas, sihat dan pintar dari segi Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial. Sehubungan itu murid-murid yang aktif dan cergas mampu berdaya saing dan dapat menguasai kemahiran dalam pelbagai bidang akademik yang menjurus  abad ke-21.

References

Fadzil, N. S. H., & Ahmad, J. (2010, November). Kepentingan Kokurikulum Dalam
Pendidikan Di Sekolah Menengah. In Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education.
Pontian, R. D., & Sailin, M. A. B. Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Di Sekolah. Mohd. Azeman Sailin. (2014). Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah di sekolah rendah Daerah Pontian(Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).
Sulaiman, H., Abdullah, S. S., & Yusop, F. D. (2004). Peranan Ibu Bapa dan Guru dalam
Membantu Pelajar-pelajar yang Menghadapi Masalah Pencapaian Akademik. Masalah Pendidikan, 27, 75-86.
Mustaffa, C. S., Omar, N., & Nordin, M. Z. F. (2010). Antesedan kecerdasan emosi,
kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosi spiritual (ESQ) dalam kalangan pelajar sekolah berasrama penuh dan institusi pengajian tinggi. Journal of Techno-Social.
Yahaya, A., Ghaffar, M. N., Ramli, J., Boon, Y., & Hamid, W. Z. W. (2007). Hubungan di
antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar.
Maaruf, S. Z. (2014). Pembangunan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional
Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah/Siti Zuraida binti Maaruf (Doctoral dissertation, University of Malaya).
Yaakob, M. F. M., & Yusof, H. (2017). Model Pengukuran Budaya Sekolah:
Kajian Di Sekolah Kebangsaan Di Malaysia. JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 3(4), 58-71.bin Syed Chear, S. L., bin Mohd, M. I., & Hamzah, S. H. (2018). Kepentingan Aktiviti Fizikal Dalam Membina Personaliti Dan Meningkatkan Prestasi Akademik. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 7(1), 21-33.
Ambotang, A. S., Mohamad, B., Abdullah, M. Y., Taat, M. S., & Talip, R. Kajian
Terhadap Faktor Penyumbang Terhadap Pencapaian Sifar UPSR Di Sarawak.
Abdul Rahim Ahmad (1985). “Tanggapan Guru dalam Perancangan dan Pelaksanaan
Kurikulum Sejarah.” Tesis Sarjana. Universiti Malaya.
Abd. Rahim Abd. Rashid (2005). Profesionalisme Keguruan : Prospek dan Cabaran.
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abd. Rahim Abd Rashid (1999). Strategi Pengajaran Sejarah KBSM. Petaling Jaya : Fajar
Bakti.
Abd. Rahim Abd Rashid (1991). Kemahiran Berfikir Merentasi Kurikulum. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Bergier, B., Tsos, A., & Bergier, J. (2014). Factors determining physical activity of Ukrainian
students. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21(3): 613–616.
Darling, N., Caldwell, L. L., & Smith, R. (2005). Participation in school-based extracurricular activities and adolescent adjustment. Journal of Leisure Research, 37(1): 51–56.
Donnelly, J. E., Hillman, C. H., Castelli, D., Etnier, J. L., Lee, S., Tomporowski, P., Szabo-
Reed, A. N. (2016). Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review. Medicine & Science in Sports & Exercise, 48(6): 1197–1222.
Donnelly, J. E., & Lambourne, K. (2011). Classroom-based physical activity, cognition, and
academic achievement. Preventive Medicine, 52 (SUPPL).
Eitle, T. M., & Eitle, D. J. (2002). Race, cultural capital, and the educational effects of
participation in sports. Sociology of Education, 75(April (2)): 123–146
Othman, N., & Mohamad, K. A. (2014). Thinking skill education and transformational progress in Malaysia. International Education Studies, 7(4), 27–32. http://doi.org/10.5539/ies.v7n4p27
Peng, C. F., & Shashipriya Nadaraja. (2014). Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Kreatif Dan Kritis Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Komsas Di Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(2), 10–24.
Pushpalatha, S. (2006). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan Empat : Satu Kajian Kes. Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia, UPSI.
Rahil Mahyuddin, Pihie, Z. A. L., Elias, H., & Konting, M. M. (2004). The Incorporation of Thinking Skills in the School Curriculum. Kajian Malaysia, 22, 23–33.
Rajendran, N. (2001). Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran. Kertas Kerja Ini Telah Dibentangkan Dalam Seminar/ …, 1–13. Retrieved from http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Pengajaran+Kemahiran+Berfikir+Aras+Tinggi+:+Kesediaan+Guru+Mengendalikan+Proses+Pengajaran+Pembelajaran#0
Rosnani, H., & Suhailah, H. (2003). The teaching of thinking in Malaysia. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia., 11(1), 668–676. http://doi.org/10.1086/442722
Saido, G. A. M., Siraj, S., Nordin, A. B., & Al-Amedy, O. S. (2015). Teaching Strategies for Promoting Higher Order Thinking Skills: A Case of Secondary Science Teachers. Malaysian Online Journal Of Educationla Management (MOJEM), 3(4), 16–30.
Sanip, F. A. B. (2014). Penilaian Kesedaran Strategi Metakognitif Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Kalangan Pelajar Biologi. Jurnal Penyelidikan Pendidikan (KPM) Jilid 15.
Sharifah Nor Puteh, Nor Adibah Ghazali, Mohd Mahzan Tamyis, A. A. Keprihatinan Guru Bahasa Melayu Dalam Melaksanakan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif, 2Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 19–31 (2012).
Sukiman, Noor, & Uzi. (2013). Pengajaran Kemahiran Berfikir: Persepsi dan Amalan Guru Matematik Semasa Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 2(1), 18–36.
Sukiman Saad, N. S. S. dan M. U. D. (2014a). Pengajaran kemahiran berfikir. Jernal Pendidikan, 2(1), 18–36.
Sukiman Saad, N. S. S. dan M. U. D. (2014b). Pengajaran Kemahiran Berfikir: Persepsi Dan Amalan Guru Matematik Semasa Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah. Jernal Pendidikan, 2(1), 18–36.
Silliker, S. A., & Quirk, J. T. (1997). The effect of extracurricular activity participation on the
academic performance of male and female high school students. School Counselor, 44(4): 288–294.
Sirard, J. R., Pfeiffer, K. A., & Pate, R. R. (2006). Motivational factors associated with sports
program participation in middle school students. Journal of Adolescent Health, 38(6), 696–703.
Trudeau, F., & Shephard, R. J. (2008). Physical education, school physical activity, school
sports and academic performance. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 5, 12.
Ventura, A. K., & Birch, L. L. (2008). Does parenting affect children’s eating and weight
status? International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Vol (5).
Abdullah, A. S. M., Wong, C. M., Yam, H. K., & Fielding, R. (2005). Factors related to
nonparticipation in physical activity among the students in Hong Kong. International
Journal of Sports Medicine, 26(7): 611–615.
Bergier, B., Tsos, A., & Bergier, J. (2014). Factors determining physical activity of Ukrainian
students. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21(3): 613–616.
Published
2020-06-15
How to Cite
SIGAR, Pauline Anthony; MUHAMAD, Tajul Arifin. Kecergasan Fizikal Dan Prestasi Akademik Murid Tahun Enam Di Wilayah Persekutuan Labuan. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 32-48, june 2020. ISSN 2682-826X. Available at: <http://myjms.moe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/9679>. Date accessed: 11 aug. 2020.
Section
Articles