Pengaruh Tret Personaliti Ke Atas Kematangan Kerjaya Pelajar Tahun Akhir Kolej Vokasional Di Sarawak

  • Sangin Anak Juat
  • Faridah Mydin Kutty

Abstract

Kajian bertujuan melihat pengaruh tret personaliti terhadap kematangan kerjaya pelajar kolej vokasional di Sarawak. Kajian juga bertujuan mengenalpasti tret personaliti pelajar, tahap kematangan kerjaya dan perbezaan tahap kematangan kerjaya berdasarkan faktor jantina. Sampel terdiri daripada 198 orang pelajar tahun akhir, dipilih menggunakan kaedah persampelan rawak daripada enam buah kolej vokasional di Sarawak. Kajian tinjauan ini menggunakan soal selidik, terdiri daripada (i) Maklumat Peribadi, (ii) Inventori Self-Directed Search dan (iii) Inventori Kematangan Kerjaya. Data yang dipungut dianalisis menggunakan analisis deskriptif iaitu kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai bagi menjawab soalan kajian pertama dan kedua. Manakala analisis inferensi seperti ujian-t dan regresi digunakan untuk menguji hipotesis kajian. Kajian mendapati tret personaliti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kematangan kerjaya. Kajian juga mendapati tret personaliti artistik merupakan tret personaliti dominan, manakala tahap kematangan kerjaya adalah sederhana. Kajian menemukan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kematangan kerjaya berdasarkan faktor jantina. Justeru, pihak kolej vokasional haruslah memperkasa elemen bimbingan dan kaunseling kerjaya di kolej vokasional dalam mempertingkatkan tahap kematangan kerjaya pelajar.


 

References

Ahmad Amin Mohamad Sulaiman. (2015). Pengaruh Tret Personaliti, Kerasional dan Efikasi Kendiri Terhadap Gaya Membuat Keputusan Dalam Kalangan Pelajar. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
Ahmad Luthfi & Mohammad Sattar. (2014). Kemahiran Employability Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional Kluang Johor. Tesis Ijazah Sarjana, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
Bilal Iftikhar Makki, Rohani Salleh, Mumtaz Ali Memon & Haryanni Harun. (2015). The Relationship between Work Readiness Skills, Career Self-Efficacy and Career Exploration amond Engineering Graduates: A Proposed Framework. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 10(9), hlm 1007-1011. doi:10.19026/rjaset.10.1867.
Masnizam Mansor & Abdullah Mat Rashid. (2016). Hubungan Antara Kesediaan Kerjaya dan Kematangan Kerjaya Pelajar Institut Latihan Kemahiran Awam Malaysia. SkillsMalaysia Journal, 2(1), hlm 27-33.
Mohamad Zhurad Haron & Adnan Ahmad. (2018). Efikasi-Kendiri Pelajar Teknologi Automotif Berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan di Kolej Vokasional, Online Journal for TVET Practitioners, 3(2).
Mohd Azilan Ramli, Ramlee Mustapha & Rosezelina Abd Rahman. (2018). Hubungan Kemahiran Kebolehkerjaan Pelajar Kolej Vokasional Pertanian Dengan Kesediaan Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning, 2.
Mohd Hasril Amiruddin, Isma Atiqah Ngadiran, Fathin Liyana Zainudin, Norhayati Ngadiman. (2016). Tahap Kemahiran Generik Pelajar Malaysia dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran: Kajian Kes Pelajar Institut Kemahiran Mara, Johor Baharu. Malaysian Journal of Society and Space, 12(3), hlm 111-121.
Mohd Sani et. al. (2018). Student’s Career Maturity: Implications on Career Counselling. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences, 8(4), hlm 887-897. doi:10.6007/IJARBSS/v8-i4/4072.
Noor Mala & Azman Hassan. (2019). Elemen Kesediaan Kerjaya ke arah Kebolehpasaran Graduan Kolej Vokasional Bidang Hospitaliti di Malaysia Berdasarkan Keperluan Pensyarah. Journal of Management and Operation Research, 1(20).
Nooriah Yusof & Zakiah Jamaluddin. (2017). Pembangunan Kebolehpasaran Siswazah: Tindakan Universiti dan Cabaran yang Dihadapi. Jurnal Personalia Pelajar, 20, hlm 15-32.
Norliana, Chang & Mat Pauzi. (2016). STOPS: Merungkai Isu Kebolehpasaran Graduan di Malaysia. Jurnal Komunikasi, 32(2), 139-164.
Nursyafiqah Norazhar, Mohd Fahridzakki Abd Rahman & Abu Yazid Abu Bakar. (2018). Minat Kerjaya dan Tret Personaliti dalam kalangan Murid Tingkatan Satu Berbeza Jantina: Satu Kajian Kes. Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan 2018. Anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, 5 Julai.
Poh Li Lau, Ahmad Shamsuri Muhamad, Guan Teik Ee & Haslee Sharil Lim Abdullah. (2018). Kesediaan Kerjaya dalam Kalangan Pelajar Vokasional dan Teknikal. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 6(2), hlm 31-41.
Poh Li Lau, Baranovich, D.L. & Kwan Eu Long. (2018). Enhancing Work Readiness: A Review of Career Development of Adolescents in Malaysia. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 3(8), hlm 13-20.
Rahmah Ismail, Ishak Yussof & Lai Wei Sieng. (2011). Employers’ Perceptions on Graduates in Malaysian Services Sector. International Business Management, 5, hlm 184-193.
Sampson, J.P., McClain, M. C., Musch, E., & Reardon, R. C. (2013). Variables Affecting Readiness to Benefit from Career Interventions. The Career Development Quaterly, 61 (2), 98-109. doi:10.1002/j.2161-0045.2013.00040.x
Schultz, D.P & Schultz, S.E. (2016). Theories of Personality. United States of America: Cengage Learning.
Sidek Mohd Noah. (2018). Pengujian dan Penilaian dalam Kaunseling: Teori & Aplikasi. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Putra Malaysia.
Siti Nur Idayu Alias & Rosmanjawati Abdul Rahman. (2017). Menentukan Tahap Kesediaan Pelajar Kejuruteraan Sebelum Memasuki Pasaran Kerjaya. Jurnal Pengukuran Kualiti dan Analisis, 13(1), hlm 71-82.
Zafir Mohd Makhbul, Ishak Yussof & Abd Hair Awang. (2015). Antara Realiti dan Harapan: Kajian Empirikal Persepsi Majikan Terhadap Prestasi Graduan Tempatan. Malaysian Journal of Society and Space, 10, hlm 27-36.
Zaliza Hanapi, Arasinah Kamis, Tee Tze Kiong & Mohd Hasni Hanapi. (2016). Jurang Integrasi Kemahiran Employabiliti di Malaysia: Satu Kajian Empirikal Graduan Kolej Komuniti. Malaysian Journal of Society and Space, 12(3), hlm 145-153.
Published
2020-06-15
How to Cite
ANAK JUAT, Sangin; MYDIN KUTTY, Faridah. Pengaruh Tret Personaliti Ke Atas Kematangan Kerjaya Pelajar Tahun Akhir Kolej Vokasional Di Sarawak. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 76-85, june 2020. ISSN 2682-826X. Available at: <http://myjms.moe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/9684>. Date accessed: 11 aug. 2020.
Section
Articles