Program Mentor Mentee Dalam Meningkatkan Konsep Kendiri Pelajar Sekolah Menengah

  • Josephine anak Guntol
  • Faridah Mydin Kutty

Abstract

Kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti konsep kendiri pelajar sekolah menengah yang telah mengikuti Program Mentor Mentee serta mengkaji persepsi guru tentang pelaksanaan Program Mentor Mentee dalam pembentukan konsep kendiri. Kajian berbentuk kajian tinjauan ini melibatkan 306 sampel rawak pelajar tingkatan lima di Daerah Kapit iaitu 49.7% pelajar lelaki dan 50.3% pelajar perempuan. Alat ujian yang digunakan dalam kajian ini ialah Tennessee Self Concept Scale (TCSS) yang terdiri daripada 100 item yang mengandungi item positif dan item negatif. Skala jawapan berbentuk skala likert lima mata iaitu Sangat benar, Benar, Tidak pasti, Tidak benar dan Tidak benar sama sekali. Data dianalisis menggunakan perisian Statistik SPSS 22. Hasil kajian menunjukkan tiada pelajar yang mempunyai tahap konsep kendiri yang rendah. Tahap konsep kendiri dalam kalangan pelajar setelah mengikuti program Mentor Mentee berada pada tahap sederhana (10.5%) dan tahap tinggi (89.5%) dengan nilai min, 319.66 dan SP, 14.423. Hasil kajian juga menunjukkan para guru mempunyai persepsi yang positif dan baik terhadap pelaksanaan Program Mentor Mentee dalam pembentukan konsep kendiri pelajar. Keseluruhannya, konsep kendiri pelajar meningkat setelah mengikuti Program Mentor Mentee yang telah dilaksanakan.

References

Ab Halim & Kamarulzaman. (2010). Psikologi Bilazim. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Abu Bakar & Abdullah Sani. (2010). Kepentingan Konsep Kendiri Positif Dalam Pembelajaran. SKEPEN 2010 Conference Proceedings.
Aishah & Nurul. (2017). Mentor Mentee: Meningkatkan Pencapaian dan Motivasi Pelajar Pastri Kolej Komuniti Ledang.
Azizi Yahaya, Fauziah Yahaya, Zurihanmi Zakariya & Noordin Yahaya. (2005). Pembangunan Kendiri. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
Azman Ismail, Hasan Al-Banna Mohamed, Rizal Abu Bakar, Mohamad Azhari Abu Bakar, Kamsiah Hasbullah, Anna Maja, Aman Daima Md Zain, Nurul Husna Arshad, Nurul Huda Ibrahim, Rifhan Zafirah Mohd, Nor Ain Abdullah & Faqih. (2015). Kaitan Antara Program Mentoring dengan Pembangunan Psikososial Mentee. Sains Humanika 6 (1) 25 – 33. Universiti Teknologi Malaysia.
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Pelaksanaan Amalan Guru Penyayang 2013. KP (BPSH-SPKD) 601/13/13(09).
Bracken, B. A. (1992). Examiner's Manual: Multidimensional Self Concept Scale. Austin, TX: PRO-ED.
Balcazar, F. E., & Keys, C. B. (2013). Goals in mentoring relationship. In D. L.DuBois, & M. J. Karcher (Eds.), The handbook of youth mentoring (2nd ed.).(pp. 83-98). Thousand Oaks: Sage Publications Inc.
Chiam, H.K. (1976). A study of the Self Concept Of Form 4 Students in An Urban Area And Some of Its Correlates. Universiti Malaya: Dissertasi Ph.D.
DuBois, Portillo, Rhodes, Silverthorn dan Valentine. (2011). How Effective Are Mentoring Programs for Youth? A Systematic Assessment of The Evidence. Psychological Science in the Public Interest, 12 ( 2), 57-91.
Eller, S.L, Lev, L.E & Feurer A. (2014). Key components of an effective mentoring relationship: A qualitative study. Nurse Education Today 32,815-820.
Fauziah Hanim, Nurul ‘Ain Daud & Nazariah Abd Samad. (2015). Kesan program pembangunan sahsiah terhadap pembentukan karakter pelajar. Jurnal Bitara Edisi Khas (Psikologi Kaunseling). Volume 18.
Friday, E., and Friday, S.S. (2002). Formal mentoring: Is there a strategic fit? Management Decision, 40 (2), 152-157.
Haizan binti Mohd Taha. (2016). Kesan intervensi Modul Rakan Mentor Terhadap Penghargaan Kendiri, Motivasi dan Gred Bagi Pelajar Rendah Pencapaian Akademik di Sebuah Universiti Swasta. Laporan Penyelidikan Ijazah Doktor Falsafah: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Huitt, W. (2004). Self-concept and self esteem. Educational psychology interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University.
Mohamad Najib Abdul Ghafar. (2003). Rekabentuk Tinjauan Soal Selidik. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
Murray, M. (2001). Beyond the myths and magic of mentoring: How to facilitate an effective mentoring program. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Nor Ain, Azman Ismail, Mohd Fazir & Najihah. (2015). Peranan program pementoran dalam meningkatkan kejayaan menti: Kajian empirikal amalan komunikasi di sebuah universiti awam Malaysia. Malaysian Journal of Society and Space, 11(10): 89-100.
Nor Ain, Azman Ismail, Mohd Fazir & Najihah Omar. (2015). Amalan Komunikasi Mentor Membangunkan Psikososial Menti. Jurnal Personalia Pelajar, 18 (1): 57- 69.
Safura Ahmad, Hazlin Falina, Nurzakira Afnee, Ahmad Fatin & Mohammad Aizham. (2016). Peranan Mentoring dalam Pembentukan Sahsiah Pelajar. Proceeding of the 3rd International Conference and Management & Muamalah. 31 Oktober – 1 November 2016, 978-967-0850-61-0.
Sapora Sipon dan Ruhaya Hussin. (2012). Teori Kaunseling dan Psikoterapi. Negeri Sembilan : Universiti Sains Islam Malaysia.
Sidek Mohd Noah. (2008). Pengujian & Penilaian dalam Kaunseling Teori & Aplikasi. Selangor: Universiti Putra Malaysia.
Yusni Mohamad Yusop. (2015). Kesan Bimbingan Kelompok Terhadap Konsep Kendiri Murid Sekolah Rendah. Laporan Penyelidikan Ijazah Doktor Falsafah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Published
2020-06-15
How to Cite
ANAK GUNTOL, Josephine; MYDIN KUTTY, Faridah. Program Mentor Mentee Dalam Meningkatkan Konsep Kendiri Pelajar Sekolah Menengah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 97-109, june 2020. ISSN 2682-826X. Available at: <http://myjms.moe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/9688>. Date accessed: 11 aug. 2020.
Section
Articles