Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Menurut Ibnu Khaldun dalam Konteks Pengajaran Dan Pemudahcaraan (PdPc)

  • Muhammad Talhah Ajmain
  • Ahmad Marzuki Mohamad

Abstract

: Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) merupakan isuatu tranformasi di dalam sistem ipendidikan di Malaysia ketika ini selaras dengan pelaksanaan iPelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Amalan pengajaran yang menerapkan konsep KBAT ini telah diterapkan kepada keseluruhan mata pelajaran mengunakan teori kemahiran berfikir taksonomi Bloom dan pengolahan dari Teori Anderson. Namun begitu, bagi imata pelajaran Pendidikan Islam yang iberteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pelaksanaan elemen KBAT ini perlu diterjemahkan menerusi asas Falsafah Pendidikan Islam yang meletakkan kesempurnaan pendidikan iakal sebagai teras utama di dalam memacu pembudayaan kemahiran berfikir ini. Kemunculan tokoh iseperti Ibn Khaldun yang membicarakan secara menyeluruh pendidikan akal berteraskan konsep kemahiran berfikir dalam kitabnya al-Muqaddimah (1377M), sebenarnya telah mencetuskan kemahiran berfikir ini lebih awal. Justeru, kajian ini menggunakan proses penganalisisan kaedah kualitatif secara analisis kepustakaan di dalam memhami maksud konsep kemahiran berfikir oleh Ibn Khladun dalam konteks pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc). Dapatan kajian ini menghasilkan empat konsep asas di dalam keperluan penerapan KBAT mengikut teori Ibnu Khaldun iaitu peringkat aql tamyizi (mengaplikasi), aql tajribi (menganalisis), aqal nazori (menilai) dan hakikat insaniyah (mencipta). Secara keseluruhannya, pelaksanaan PdPc yang menerapkan KBAT seharusnya menitik beratkan proses dan falsafah pengajaran yang telah dibentuk ioleh Ibn Khaldun bagi memastikan nilaian kefahaman, penghayatan dan pengamalan ioleh guru dan pelajar menepati kehendak yang ditetapkan berasaskan acuan Falsafah Pendidikan Islam.

References

‘Abdul Wahid Wafi. (1973). Al –Madinah al-Fadilah li al-Farabi. Kaherah: Dar al-alam.
Abd Munir Mohamed Noh. (2010). Falsafah Pendidikan menurut Ibn Khaldun dan John Dewey: Kajian perbandingan (Tesis sarjana yang tidak diterbitkan). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Al-Ghazali, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. (1986). Ar-Risalah Al-Ladunniyyah. Damsyik: Dar al-Hikmah.
Al-Ghazali, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. (1986). Bidayah Al-Hidayah. Damsyik: Dar al-Sabuni.
Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Muhammad. (1939). Ihya’ Ulum al-Din juz’ 1. Mesir: Mutba‟ah Mustafa al-Babi al-Halabi.
Al-Tabari, Abu Jafar Muhammad Jarir. (1978). Al-Bayan an Tawil al-Quran. Bayrut: Dar al-Fikr.
Asmawati Suhid & Fathiyah Fakhruddin. (2012). Gagasan Pemikiran Falsafah dalam Pendidikan Islam: Hala Tuju dan Cabaran. Journal of Islamic and Arabic Education, 2(4), 57-70.
Bloom, Benjamin Samuel. (1956). Taxonomy of Educational Objectives Allyn and Bacon, Boston, MA; Pearson Education.
Che Zarrina Sa’ari & Mohd Kamil Ab. Majid. (2000). Epistemologi Islam Menurut Ibnu Khaldun. Kertas kerja dibentangkan di seminar Pemikiran Ibn Khaldun, Sarawak.
Chew Fong Peng. (2014). Pelaksanaan kemahiran berfikir kreatif dan kritis dalam pengajaran dan pembelajaran komsas di sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(2).
Daniel, M-F. & Auriac, E. (2011). Philosophy, critical thinking and philosophy for children. Educational Philosophy and Theory, 43(5), 415-435.
Enan. M. A. (2014). Ibnu Khaldun: Riwayat Hidup dan Karyanya (Mohd Puzhi Usop & Nik Haslina Nik Ibrahim, Terj.). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia. (Karya Asal diterbitkan pada 1979).
Esah Sulaiman. (2012). Pengenalan Pedagogi. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
Ghazali Darusalam. (2010). Pedagogi Pendidikan Islam. Cetakan ke 2, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.
Hasan Langgulung. (1975). Al-Ghazali dan Ibn Thufail Vs Rosseau dan Piaget dalam Psikologi Perkembangan, 20-25. Universiti Sains Malaysia.
Ibn Khaldun. (2005). The Muqaddimah: An Introduction to History, 2. Diterjemahkan oleh Franz Rosenthal. New York: Bolingen Series XLII Pantheon Books.
Ibnu Khaldun. (1993). Muqaddimah Ibn Khaldun. (Terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ibnu Khaldun. (2002). Mukadimah Ibn Khaldun (Terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ibnu Khaldun. (2004). Muqaddimah. Kaherah: Dar Yu’rab li Dirasah wa al-Nashr wa al-Tawzi’
Ibrahim Abu Bakar. (2015). Falsafah Ibnu Khaldun: Falsafah dan klasifikasi ilmu. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Negara.
Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri. (2011). Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (Islamic Education: Teaching and learning). Skudai, Johor, Malaysia: Penerbit UTM Press.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014). Buku Dasar Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Pedagogi). Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Lorin W. Anderson & David R. Krathwohl (2001). A Taxonomy for Learning Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Education Objectives. New York, Addison Wesley Longman, Inc.
Mahdi, M. (2014). Falsafah Sejarah Ibnu Khladun: Kajian tentang Dasar Falsafah Ilmu Budaya (Amilah Awang Abd Rahman, Terj.). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Mlaysia. (Karya asal diterbitkan pada 1957).
Maimun Aqsha Haji Abidin Lubis. (2011). Falsafah pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Barat: Satu Analisis Perbandingan. Brunei Darussalam: Universiti Brunei Darussalam.
Mohd Aderi Che Noh. (2011). Pelaksanaan kelas kemahiran al-Quran di Malaysia: satu analisis. Journal of Islamic and Arabic Educatin 3(1), 47-58.
Mohd Nasir Abd Hamid. (2015). Falsafah Pendidikan. Dlm. Ahmad Sunawari Long (Pnyt.). Falsafah Ibnu Khladun. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia.
Mohd Nasir Omar & Muda Ab. Rahman. (2015). Biografi Ibnu Khaldun. Dlm, Ahmad Sunawari Long (Pnyt.). Falsafah Ibn Khaldun. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia.
Mohd Yusoff Dagang. (2016). Amalan pengajaran Guru Pendidikan Islam di sekolahsekolah negeri Johor, Tesis Ph.D. Batu Pahat; Universiti Tun Hussein Onn.
Mok Song Sang. (2010). Mok Soon Sang. (2010). Penyelidikan dalam pendidikan. Puchong; Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.
Muhammad Uthman el-Muhammady. (2008). Building The Human Capital in The “Malakah” Concept of Ibn Khaldun: A Historocal Study Based on his ‘Muqaddimah’. Jurnal Hadhari, 75-104.
Muhsin Mahdi. (2014). Falsafah sejarah Ibnu Khaldun: kajian tentang dasar falsafah ilmu budaya. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Negara.
Pisol Maidin & Thuraya Ahmad. (2015). Kemahiran Kejuruteraan Perahu Melayu: Keahlian Jurubinanya berdasarkan Teori Malakah Ibn Khaldun. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1, 97-113.
Saavedra, Anna Rosefsky & Opfer, V. Darleen. (2012). Learning 21st-century skills requires 21st-century teaching. Phi Delta Kappan International, 94 (2), 8-13.
Swartz Robert, Costa Arthur, Kallick Bena, Beyer Barry & Reagan, Rebbeca. (2008). Thinking-based learning: Activating students' potential. Norwood, MA: Christopher-Gordon Publishers.
Syaubari Othman & Yunus Kassim. (2017). Isu Dan Permasalahan (PdP) Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Amalan Pengajaran Guru Menurut Pandangan Ibn Khaldun. Journal of Human Capital Development, 10(1); 1-18. ISSN: 1985-7012.
Syaubari Othman, Amir Khan Shah Ahmad, Yunus Kassim. (2017). Konsep Malakah Ibnu Khaldun dalam Konteks Pengajaran yang Menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 2(2), 12-26.
Yusmarwati Yusof, Rohayu Roddin & Halizah Awang. (2015). What Students Need, and What Teacher Did: The Impact of Teacher's Teaching Approaches to the Development of Students’ Generic Competences. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 204, 36-44.
Yusri Mohamad Ramli. (2015). Pandangan Sarjana terhadap Nuansa Pemikiran Ibnu Khladun. Dlm. Ahmad Sunawari Long (Pnyt.). Falsafah Ibnu Khaldun. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia.
Published
2020-06-15
How to Cite
AJMAIN, Muhammad Talhah; MOHAMAD, Ahmad Marzuki. Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Menurut Ibnu Khaldun dalam Konteks Pengajaran Dan Pemudahcaraan (PdPc). Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 146-157, june 2020. ISSN 2682-826X. Available at: <http://myjms.moe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/9691>. Date accessed: 11 aug. 2020.
Section
Articles