Bacaan Intertekstual Terhadap Tafsir Nur Al-Ihsan: Kajian Menurut Kaedah Ekspansi

  • Mohd Sholeh Sheh Yusuff
  • Mohd Shahid Azim Mohd Saufi
  • Yusuf Othman

Abstract

Tafsir Nur al-Ihsan merupakan tafsir kedua selepas Tarjuman al-Mustafid yang ditulis dalam bahasa Melayu pada abad ke-19 Masihi oleh Syeikh Muhammad Sa’id bin Umar. Objektif utama kajian ini dilakukan adalah untuk mengesan dan memperlihatkan pengaruh sumber teks luar yang terdapat di dalam teks Tafsir Nur al-Ihsan. Proses menganalisis Tafsir Nur al-Ihsan akan menggunakan bacaan intertekstual dengan memberi tumpuan kepada kaedah ekspansi. Dari sudut metodologi penyelidikan, kajian ini berbentuk kajian kepustakaan dan juga lapangan yang menggunakan pendekatan subjektif bagi melihat data secara deskriptif dan kualitatif. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat sembilan buah karya yang telah mempengaruhi intipati teks Tafsir Nur al-Ihsan, iaitu Tafsir al-Jalalyn, Tafsir al-Jamal, Tafsir al-Baydawi, Tafsir al-Khazin, Tafsir al-Baghawi, Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir al-Razi dan Tafsir al-Nasafi. Dapatan analisis juga membuktikan bahawa karya yang mendominasi Teks Tafsir Nur al-Ihsan ialah Tafsir al-Jalalyn.

References

Zaydan, A. K. (1996). Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
Abd al-Latif. (1989). al-Barahin al-Islamiyyah fi Radd al-Shubhat al-Farisiyyah, t.tp: Maktabat al-Hidayah.
Abdul Rahman, A. R. (2010) Mengenali Tuan Haji Saaid Mufti Ulama Tersohor di Alam Melayu. Kertas kerja di Seminar Ulama Melayu. Shah Alam, 23 Mei.
al-Dhahabi, M. H. (1977) ‘Ilm al-Tafsir, Al-Qahirah: Dar al-Ma’arif.
al-Hakim, M. (1997). Al-Mustadrak ‘Ala al-Sahihyn. Al-Qahirah: Dar al-Haramayn li al-Taba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’.
al-Baydawi, N. D. (1996) Tafsir al-Baydawi. Beirut: Dar al-Fikr.
al-Khazin, A. D. (1979) Tafsir al-Khazin, Beirut: Dar al-Fikr.
Fyodor, D. (1975). The Idiot. David Magarshack (terj.). England: Peguin Books.
Ibn Khaldun, A. R. (2000). Muqaddimah Ibn Khaldun, Beirut: Dar Sadir.
Hawthorn, J. (2000). A Concise Glossary of Contemporary Literary Theory. London: Arnold.
Harari, J. V. (1979). Textual Strategies. New York: Cornell University Press.
Kristeva, J. (1980). Desire in Language: A Simeotik Approach to Literature and Art. Oxford: Basil Blackwell.
Zaim, M. N. (2010) Kajian Takhrij Hadith Dalam Tafsir Nur Al-Ihsan. Tesis Sarjana Yang Tidak Diterbitkan. Universiti Sains Malaysia.
Mat Taib, M. I. (2003). Israiliyyat Dalam Tafsir: Kajian Terhadap Kitab Nur al-Ihsan, Karya Haji Muhammad Sa’id bin ‘Umar. Disertasi Sarjana yang tidak diterbitkan. Universiti Malaya.
Umar, M. S. (1970) Tafsir Nur al-Ihsan, Fatani: Matba’ah Bin Halabi.
Atar, N. D. (1996). ‘Ulum al-Qur’an al-Karim. Dimashq: Dar al-Hubl.
Sardjono, P. (1986). Kakawin Gadjah Mada. Bandung: Penerbit Binacipta.
Che Man, S. H. (2013). Bacaan Intertekstual. Temu bual. 18 Mac.
Schmitz, T. A. (2007). Modern Literary Theory and Ancient Texts An Introduction. Voctoria: Blackwell Publishing.
Wan Abdullah, W. N. (2008). Tafsir Tarjuman al-Mustafid: Kajian Intertekstual, Tesis Doktor Falsafah yang tidak diterbitkan, Universiti Malaya.
Published
2020-06-15
How to Cite
SHEH YUSUFF, Mohd Sholeh; MOHD SAUFI, Mohd Shahid Azim; OTHMAN, Yusuf. Bacaan Intertekstual Terhadap Tafsir Nur Al-Ihsan: Kajian Menurut Kaedah Ekspansi. Jurnal Dunia Pengurusan, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 1-11, june 2020. ISSN 2682-8251. Available at: <http://myjms.moe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/9597>. Date accessed: 11 aug. 2020.
Section
Articles